telefon :

58 677 44 14

 535 607 607

REGULAMIN RESTAURACJI

REGULAMIN RESTAURACJI
1. Lokal gastronomiczny „CHATA WEJHEROWO” , zwany w dalszej części regulaminu „restauracją”
mieści się w WEJHEROWIE 84-200 , ul. Rzeźnicka 12j.


2. Każdy z gości restauracji jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i 
przestrzegania go. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu.


3. Teren restauracji jest w pełni terenem prywatnym, nie jest miejscem ogólnodostępnym ani
miejscem publicznym. Na terenie restauracji mogą przebywać tylko określone osoby, w określonym
celu, mające określone przywileje względem obsługi jaką proponuje lokal.


4. Spożywanie posiłków na terenie restauracji wiąże się z przestrzeganiem regulaminu i jego zapisów.


5. W restauracji może przebywać tylko gość, który zamówił posiłek lub inną usługę gastronomiczną,
a który deklaruje opuszczenie restauracji niedługo po zakończeniu spożywania posiłku.


6. Obsługa, kierownictwo i personel mają prawo odmówić obsługi dowolnej osoby w przypadku
gdyby stwierdzono, że może to wpływać na bezpieczeństwo pozostałych gości lub na ich komfort.
Odmówienie usługi z wyżej wymienionego powodu skutkuje natychmiastowym wyproszeniem osoby,
której odmówiono usługi poza teren restauracji.


7. Nikt nie ma prawa odciągnąć personelu, kierownictwa ani obsługi od pracy na dłużej niż 2 minuty,
po tym czasie, osoba, która sprawia kłopot, a nie staje się bezpośrednio klientem zostaje wyproszona,
a w przypadku odmówienia opuszczenia restauracji zostaną wezwanie odpowiednie służby i zostanie
to uznane za naruszenie miru domowego w myśl art. 193 K.K., które jest ścigane z urzędu i zgłaszane
do odpowiednich służb.


8. Na terenie restauracji można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w restauracji, chyba że
menadżer/właściciel stwierdził inaczej.


9. W restauracji nie świadczymy usług muzycznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej a główną
działalnością restauracji jest przygotowywanie żywności dla klientów.


10. Goście restauracji zaznajomieni z regulaminem wiedzą, że nie świadczymy usługi, która polega na
umilaniu czasu spędzonego w Restauracji za pomocą doznań muzycznych, a wszelka muzyka użyta
w restauracji służy jedynie pracownikom do umilenia ich czasu pracy i jest to ich prywatna inicjatywa,
którą podejmują we własnym zakresie. Co więcej Goście oświadczają, że wyżej wymienione doznania,
lub ich brak nie wpływają na decyzję zakupową, co potwierdzają korzystając z usługi, akceptując tym
samym regulamin.


11. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej
zakończeniu.


12. Osoby nietrzeźwe mogą pozostać nieobsłużone. Pracownicy restauracji mogą wyprosić osobę
nietrzeźwą z terenu restauracji ze względów bezpieczeństwa.


13. Osobom poniżej 18 roku życia, a także osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.


14. Zabrania się rejestrowania w dowolnej formie (audio-video) za pomocą dowolnych urządzeń
pobytu w restauracji bez zgody właściciela na piśmie. W przypadku niedostosowania się do tego
zapisu zostaną wyciągnięte konsekwencje na podstawie Prawa Autorskiego oraz zapisy związane z 
naruszeniem dobrego imienia restauracji, czy też próby oczerniania go publicznie.


15. Każdy gość restauracji, który łamie prawo lub niniejszy regulamin, niszczy jej mienie będzie
ponosił konsekwencje, w zależności od wyceny szkody lub roboczogodziny odpowiadającej czasowi
potrzebnemu do jej naprawienia.


16. Regulamin jest podany do publicznej wiadomości w restauracji i jest dostępny dla każdego gościa
przed skorzystaniem z usługi.


17. Dane osobowe gości rezerwujących stoliki są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności
dostępną w punkcie obsługi.